Fem röster om det offentligas roll, ansvar och utmaningar att bygga partnerskap

Under ett avslutande samtal lyfter vi utmaningar och diskuterar de viktigaste faktorerna för att gå från ”pratnerskap” till handlingskraftiga partnerskap.

Destinationsutveckling kräver samarbete mellan en bred näring, offentliga verksamheter och myndigheter med olika ansvar och perspektiv.

Hur bör politiken utformas för att ge offentliga aktörer utrymme, kompetens och incitament för att främja en hållbar utveckling av besöksnäring? Hur styr vi i önskvärd riktning? I vilken utsträckning handlar det om att bygga relationer och förtroende? Var ligger svårigheterna i samverkan och samordning?

Susanne Andersson Pripp

Ordförande, Svensk Turism.

Till presentation